Lucien Posman

Lucien Posman, de Belgische componist en voorzitter van Componisten Archipel Vlaanderen, schrijft (Vrij Nederland september 2015):

'Ik beschouw het toonordening systeem van Peter Schat als een godsgeschenk: sluitend als theoretisch model, groots in haar eenvoud. Door de afwezigheid van een regelsysteem dreigt nooit het gevaar in een bepaald idioom te vervallen. Met zijn Toonklok voltooide Schat het componeersysteem van Schönberg en ondermijnde hij de dogmatiek ervan'. In de Jaren tachtig en daarna werd Schat door veel eigentijdse collega's gezien als een afvallige, een renegaat, die zijn muzikale (en revolutionair politieke) verleden verloochende.

lk denk dat Schat nooit is opgehouden zichzelf en zijn muziek to vernieuwen - ook niet als hij daardoor het gevaar liep zijn progressieve reputatie te verspelen'.

Lucien Posman, the Belgian composer and president of Flanders Composers Archipel, writes (Vrij Nederland, September 2015):

'I consider Peter Schat's tone system as a gift from God: conclusive as a theoretical model, grand in its simplicity. Due to the absence of a control system, there is never a danger of falling into a certain idiom. With his Tone Clock, Schat completed the Schönberg composing system and undermined its dogmatics. In the 1980s and beyond, many contemporary colleagues saw Schat as an apostate, a renegade, who denied his musical (and revolutionary political) past.
 
I think that Schat has never ceased to renew himself and his music - not even if he ran the risk of forfeiting his progressive reputation. " 

Meer over Lucien Posman